Voor Auteurs

Voor Auteurs

Voor auteurs

De totale omvang van een artikel is vier pagina’s in druk, inclusief noten, literatuuroverzicht, figuren, tabellen, lead en vermelding achtergrond van de auteur(s). Dit komt, exclusief figuren en tabellen, neer op maximaal 3600 woorden. Om jouw artikel in te sturen, kun je contact opnemen met de redactie.

De totale omvang van een artikel is vier pagina’s in druk, inclusief noten, literatuuroverzicht, figuren, tabellen, lead en vermelding achtergrond van de auteur(s). Dit komt, exclusief figuren en tabellen, neer op maximaal 3600 woorden.

De redactie streeft naar goede leesbare artikelen. Vermijd daarom zoveel mogelijk de lijdende vorm, clichés, lege of overbodige woorden en onhandige formuleringen. Gebruik geen afkortingen, maar schrijf alles uit: bijvoorbeeld, onder andere, met name. Hanteer voldoende afwisseling in soorten zinnen, in lengte van zinnen. Geef citaten typografisch op de juiste manier aan zodat er geen verwarring ontstaat wat betreft het begin en einde van een citaat. Let op zinslengte en woordgebruik (vermijd onnodig jargon). Vermijd stijlbreuken door een ongemotiveerde wisseling van stijlen (bijv. “ik” en “wij”; o.t.t naar o.v.t.). In het tijdschrift wordt de voorkeursspelling gebruikt, doe dit dus ook in de kopij.

Aan het begin van het blad wordt in een korte tekst van maximaal 28 woorden weergegeven wat de inhoud van het artikel is. Geprobeerd wordt om via deze korte inhoudsweergave de lezer te enthousiastmeren.

Ieder artikel start met een inleiding (‘lead’ ). De lead motiveert en prikkelt de lezer, door de kern en het belang van het artikel te presenteren. In de lead wordt ook de vraagstelling genoemd. Een lead bestaat uit maximaal 100 woorden. De lead wordt in een wat vetter letterkorps gedrukt.

Kerntekst
Zorg voor samenhang in het artikel. Vermijd een mengsel van uiteenlopende thema’s en onderwerpen. Definieer kernbegrippen. Onderscheid veronderstellingen, feiten, conclusies en oordelen.

Sinds het eerste nummer van 2004 is er een nieuw kader toegevoegd aan elk artikel. Indien mogelijk geeft u in dit aparte kader kort weer: de directe link tussen de inhoud van uw artikel en de praktijk van de docenten/lezers.

Eventuele grafieken niet driedimensionaal aanleveren. Grafieken en tabellen in zwart-wit en grijstinten uitvoeren. In begeleidende mail duidelijk aangeven in welk programma tabellen en/of grafieken zijn gemaakt.

Gebruik alleen noten, geef deze in de tekst aan d.m.v. superscript en neem de noten aan het eind van het artikel op.

Breng eenheid aan in de literatuurverwijzingen in de tekst en in de literatuurlijst (zie onder¬staand). Beiden worden opgesteld conform de richtlijnen van de APA (American Psychology Association). Hierna volgen enkele voorbeelden van referenties in de tekst (gebaseerd op APA, Fifth Edition):

Eén auteur:

• Van Keulen (1987) maakte een overzicht………
• In een recent overzicht (Van Keulen, 1987)…

Twee auteurs:

• De Jong en Grotenbroek (2002) laten zien dat ………
• Zoals reeds eerder aangetoond (De Jong & Grotenbroek, 2002)….

Let op: als de auteursnamen tussen haakjes staan, vervang dan “en” door “&”.

Meer dan twee auteurs:
Alleen de eerste keer worden alle auteurs ge¬noemd:

• De Jong, Grotenbroek en Van Keulen (2004) laten zien dat ….
• Zoals reeds eerder aangetoond (De Jong, Grotenbroek, & Van Keulen, 2004)

De keren erna wordt alleen de eerste auteur vermeld, gevolgd door “et al”. In de lopende tekst wordt altijd verwezen door “e.a.”

• Zoals reeds eerder aangetoond (De Jong et al., 1999)
• De Jong e.a. (1999) hebben aangetoond ….

Zes of meer auteurs:
Ook de eerste maal komt in de tekst te staan:

• De Jong e.a. (2002) hebben gevonden dat

N.B.: Bij meer dan zes auteurs wordt in de lijst na de zesde auteur plus initialen volstaan met “et al.”.

Wordt in het artikel verwezen naar meerdere publicaties van een auteur van hetzelfde jaar, dan worden de verwijzingen onderscheiden met de letters: a, b, c, etc. Bijvoorbeeld:

• Grotenbroek (2001a, 2001b).

Als sprake is van een citaat, dan wordt achter het jaartal ook de pagina vermeld waar het citaat oorspronkelijk te vinden was:

• Van Keulen (2003, p. 35) omschrijft dit als volgt: “…”

Wordt in het artikel verwezen naar het werk van meerdere auteurs, dan worden deze van elkaar gescheiden via het [;]-teken. Het rangschikken gebeurt als eerste alfabetisch en vervolgens, indien nodig, naar jaartal, van oud naar nieuw:

• In recente overzichten (Grotenbroek, 2000; Van Keulen & Jongmans, 1999; Kolkman, 2000; Kolkman, 2004; Verhagen, Bruinsma, & Janssen, 2000)

Vermeld aan het begin van het artikel voor- en achternaam van de auteur(s). De bijdrage eindigt met een korte aanduiding van functie, activiteiten en werkeenheid van de auteur(s).

Nadat het artikel is goedgekeurd voor plaatsing in Onderzoek van Onderwijs wordt aan de auteurs gevraagd om de volgende onderdelen te verzorgen.

Onderzoek van Onderwijs maakt gebruik van streamers. U als auteur wordt gevraagd om per 900 woorden een streamer aan te leveren uit uw tekst. Dit zijn korte opmerkingen.

Eenvoudige tabellen en figuren (maar geen foto’s) kunt u in het Word-document laten staan. Meer complexe tabellen en andere afbeeldingen graag apart opslaan.
Geeft u in de tekst duidelijk aan waar de illustraties geplaatst moeten worden. Verwijst u naar de naam van het document; <>

Vermeld u boven het artikel welke bijzondere elementen er geplaatst moeten worden. Boven de kop van het artikel kunt u een overzicht geven van bijvoorbeeld figuren, tabellen, foto’s en streamers.

Illustraties voor drukwerk moeten een minimale resolutie hebben van 300 dpi op het te plaatsen formaat. Illustraties kunt u aanleveren als jpeg-, eps- of tif-bestand (niet als Word-bestand).
De kwaliteit van een illustraties controleert u eenvoudig zelf met de beeldchecker op onze website. Op www.vangorcum.nl gaat u naar de groene button Schrijfinstructies. Hier vindt u zowel de beeldchecker als instructies over hoe deze te gebruiken. Ook het programma Irfanview kunt u gebruiken om de kwaliteit van illustraties te controleren. U kunt het programma via www.irfanview.com downloaden.

Zo spoedig mogelijk na een redactievergadering neemt een contactpersoon, aangewezen uit de redactie, contact op met de auteur om het commentaar van de redactie op de outline, of het artikel, te bespreken.
Bij een positief commentaar krijgt de auteur in het geval van een outline het verzoek om een eerste versie van het artikel te vervaardigen; in het geval van een geheel uitgeschreven artikel krijgt de auteur te horen of het artikel geplaatst zal worden en, eventueel, welke wijzigingen nog zouden moeten worden aangebracht.

Alle versies van artikelen worden via e-mail aangeleverd (bij voorkeur in Word).
Wanneer een artikel geplaatst is, ontvangt de auteur twee exemplaren van de betrokken aflevering van Onderzoek van Onderwijs.

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Meer lezen