SOP-programma 6 en 7 juni 2013
Locatie: Universiteit Maastricht, School of Business and Economics, Tongersestraat 53, Maastricht
Thema Energizers

6 juni 2013/H0.06

10.00 – 10.30 uur  Welkomstwoord deelnemers door UM’ers plus koffie/thee/vla, H0.06
10.30 –  11.00 uur  SOP-bestuurszaken (SOP-bestuur), H0.06
11.00 – 12.30 uur  Transfer van leren naar de werkplek (Cathérine de Rijdt/UM, Yvette Baggen/UL) (plenair), H0.06
12.30 – 13.30 uur  Lunch Mensa
13.30 – 14.45 uur  Zelfsturing … (Geertje Wijnen/Wageningen en Anneke Zanting/EUR) (plenair), H0.06
14.45 – 15.00 uur  Pauze H0.06
15.00 – 16.30 uur  3 parallelsessies:

  • Probleemgestuurd onderwijs (PGO); een simulatie (Jeannette Hommes/UM) kamer F0.02
  • Het gebruik van E-merge materiaal in een BKO-module over toetsing (Erna Kotkamp/TUD) kamer F0.04
  • Inzetten van effectieve anekdotes om cursisten voor een onderwerp te motive­ren (Evelyn van de Veen/zelfstandig trainer te Amsterdam) kamer F0.09

16.30 uur Pauze
16.45 –  17.45 uur  Stemtraining (plenair) (gastspreker Jacco Venhuis) H0.06
17.45 – 18.15 uur  Rondleiding gebouw
18.30 uur  Diner in restaurant “Le Petit Bonheur”, Achter de Molens 2, 6211 JC, Maastricht, tel. 043-3215109, Website:  http://www.petitbonheur.nl

7 juni 2013 (plenaire gedeelten C.-1.03 (onder Mensa)

09.00 – 12.30 uur  BKO en SKO (plenair) ruimte C -1.03 (onder Mensa)
09.00 – 10.00 uur Samenhang tussen ‘self-efficacy’, een student-gerichte aanpak en zelfreflectie (Katharina Kremens/Radboud Universiteit), C -1.03
10.00 – 11.00 uur  Vervolgactiviteiten voor staf met BKO-certificaat en SKO (Riekje de Jong/UU), C -1.03
11.00 – 11.30 uur Pauze, C -1.03
11.30 – 12.30 uur De stand van zaken m.b.t. SKO Rotterdam en een discussie over de stand van zaken bij andere universiteiten. (Marta Witkowska-Stabel/Erasmus MC), C -1.03
12 .30 – 13.30 uur Lunch Mensa
13.30 – 15.00 uur  3 parallelsessies:

  • Portfoliobeoordeling (Margje v.d. Wiel/UM en Riekje de Jong/UU), F0.02
  • Wetenschappelijke schrijflijn in de bachelorfase (Herma Roebertsen/UM), F0.04.
  • Internationalisering en samenwerking (Daan Romein/RUG)

(13.30 – 14.15 uur), F0.09.
15.00 uur              Pauze, C-1.03
15.30 uur              Up-date certificering trainers (Harry v.d. Wouw/TUE) C-1.03
15.45 uur              Afsluiting door SOP-bestuur C-1.03
16.15 uur              Borrel

6 juni 2013

11.00 – 12.30 uur Cathérine de Rijdt, Yvette Baggen UL (plenair)

Transfer van leren naar de werkplek

Staff development is effectief wanneer het leidt tot verandering in het denken van docenten, tot verandering in het gedrag van docenten en tot een verbetering van het leerproces van studenten.
Kort door de bocht verwoord, is staff development effectief wanneer de deelnemers het geleerde ook daadwerkelijk gaan toepassen in de praktijk.
Tijdens dit onderdeel van onze SOP tweedaagse benadrukken we de complexiteit van trans­fer of learning to the workplace. Tegelijkertijd bieden we ook een conceptueel kader dat de staff developer kan helpen om transfer of learning to the workplace te bevorderen. Dit kader zullen we samen concretiseren.
Tenslotte, willen we jullie zelf een leermoment met transfer bevorderende elementen laten beleven. Hiermee willen we jullie laten proeven van de ingrediënten die je kan gebruiken om een staff development activiteit effectief – of transferbevorderend – te maken.
13.30 – 14.45 uur  Geertje Wijnen en Anneke Zanting

Zelfsturing…

Hoe vaak nemen we de term “zelfsturing ” niet in onze onderwijskundige monden?
“Zelfsturing is nodig om een actief lerende  te zijn.” “Hoe kunnen docenten zelfsturing van studenten stimuleren?”
Maar… hoe zit het met onze zelfsturing als trainer of onderwijsadviseur? “Doen” we er zelf wel genoeg aan tijdens trainingen en adviesgesprekken? Zijn we er ons voldoende bewust van? Hoe maken wij gebruik van onze metacognitieve  hersenactiviteiten en gebruiken we ons zelf als instrument bij training en advies?
In een onorthodox programmaonderdeel van deze SOP-tweedaagse, willen we jullie jezelf als zelfgestuurd instrument laten ontdekken! Met bijzondere energie, zo net na de lunch!
15.00 – 16.30 uur Jeannette Hommes/UM – Parallelsessie 1

1. Probleemgestuurd onderwijs (PGO); een simulatie (6 – 12 deelnemers)

Universiteit Maastricht is onder andere bekend vanwege zijn onderwijsmethode: probleem­gestuurd onderwijs.
Karakteristiek voor student gericht leren zijn de  3 C’s: Constructive, Contextual en Cooperative. PGO  is één van de manieren om met deze 3 C’s te werken. In PGO werken studenten met problemen in een groep van 12–14 personen onder leiding van een tutor. Problemen worden gebruikt als startpunt voor het leren.  De analyse en oplossingen resul­teren in het verwerven van kennis en probleemoplos­singsvaardigheden. Studenten begin­nen met de analyse van een probleem voordat ze de literatuur hebben bestudeerd.
In deze workshop zullen de deelnemers na een korte theoretische inleiding,  een voorbe­spreking van een probleem simuleren. Uiteraard wordt  deze simulatie ge­volgd door een reflectie.
Erna Kotkamp/TUD – Parallelsessie 2

2. Het gebruik van E-merge-materiaal in een BKO module over toetsing

Binnen het samenwerkingsverband E-merge (http://e-merge.nu/) van de TU Delft, Universi­teit Leiden, Hogeschool Leiden en de Haagse Hogeschool is in combinatie met een SURF-project van de Universiteit Utrecht materiaal ontwikkeld over (digitale) toetsing. Dit materiaal is onder een Creative Commons licentie uitgebracht waardoor het vrijelijk beschikbaar en herbruikbaar is. Het materiaal is via www.wikiwijs.nl beschikbaar gemaakt.
Binnen de TU Delft wordt dit materiaal nu geëvalueerd, aangepast en geïmplementeerd in de verschillende vormen van docentprofessionalisering die worden aangeboden, waaronder de BKO-module die specifiek over toetsing gaat.
Deze presentatie zal kort ingaan op het ontwikkelde materiaal en de wijze waarop dit binnen de TU Delft ingezet wordt en gaat worden. Er zal ook ruim gelegenheid zijn van gedachten te wisselen over andere manieren waarop het materiaal effectief ingezet kan worden.
Evelyn van de Veen – Parallelsessie 3

3. Inzetten van effectieve anekdotes om cursisten voor een onderwerp te motive­ren

Als docententrainers vertellen we denk ik allemaal aan onze cursisten hoe belangrijk het is om studenten aan het begin van een college te motiveren voor de stof die ze gaan behan­delen. Dat is vaak een uitdaging voor docenten, en soms ook voor onszelf. Hoe interesseer je een docent die al jaren lesgeeft voor een ochtend leerdoelen formuleren? Of voor het leren opstellen van een toetsmatrijs? Eén manier om de belangstelling te wekken, is door het vertellen van een welgekozen anekdote die het belang van het onderwerp illustreert. In deze korte workshop leer je hoe je een anekdote zó structureert dat hij bondig én effectief is.
16.45 – 17.45 uur (plenair), Jacco Venhuis

Stemtraining

Als je trainingen geeft is je stem je instrument. Je boodschap komt beter over als je je stem energiek, expressief en gezond kunt inzetten. De motor hiervoor is je adem, gestuurd door allerlei rompspieren, met andere woorden: het lichaam. Het lichaam ondersteunt niet alleen de stem, maar is ook belangrijk als expressiemiddel in de non-verbale communicatie. Ook dat laatste speelt een rol bij het overbrengen van informatie.
Door middel van een korte ontspanningsoefening worden wij ons bewust van de adem en het lichaam. Om de stem doeltreffend in te kunnen zetten activeren we het lichaam en de stem vervolgens door bewegingsoefeningen. Daarna concentreren we ons op stemtechniek en expressie van de stem en het lichaam. Tenslotte passen we dit toe in het spreken van een tekst en het zingen van eenvoudige liedjes. Onderdelen van de stemtraining kunnen afzonderlijk uitstekend als energizer gebruikt worden.

7 juni 2013

09.00 – 10.00 uur (plenair), Katharina Kremens – Radboud Universiteit

Samenhang tussen ‘self-efficacy’, een student-gerichte aanpak en zelfreflectie

Ik doe onderzoek naar deze verbanden in het kader van mijn masterscriptie. Het onderzoek voer ik uit in verband met mijn stage bij de afdeling Onderwijs Ondersteuning van Radboud Universiteit Nijmegen. Deze afdeling verzorgt Training en Coaching voor docenten, onder andere gericht om het behalen van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). In deze trainingen komen verschillende concepten aan orde (zelfreflectie, nadruk op een student-gerichte aanpak & ’self-efficacy’). De samenhang tussen deze variabelen zou ik met mijn onderzoek graag verder in kaart brengen.
In de BKO trainingen spelen zelf-reflectievaardigheden een belangrijke rol. Docenten moeten bijvoorbeeld, als onderdeel van hun BKO-kwalificatie een portfolio aanmaken waarin hun zelf-reflectievaardigheden een belangrijke rol spelen.
Verder wordt ook ingegaan op de didactische keuzes die docenten maken. Zo hebben docenten de keuze tussen een docent-gerichte of een student-gerichte manier om colleges te verzorgen. Over het algemeen wordt daarbij de voorkeur gegeven aan een meer student-gerichte aanpak, onder de aanname dat deze de actieve bijdrage van de studenten verhoogt, en zo tot een betere leerproces van de studenten leidt.
Het doel van een BKO trainingen is ook zou om de vaardigheden van de docent en zijn/haar vertrouwen in de eigen didactische vaardigheden te vergroten, dit wordt hier ‘self-efficacy’ genoemd.
Voor het samenstellen van BKO-trainingen is het interessant zijn om de samenhang tussen deze drie concepten te onderzoeken zodat concepten, die positief met ‘self-efficacy’ samen hangen tijdens de trainingen benadrukt kunnen worden.
13.30 – 15.00 uur,

1. Portfoliobeoordeling – Margje v.d. Wiel/Um en Riekje de Jong/UU (parallelsessie 1)

2. Wetenschappelijk schrijven en thesisbeoordeling (Herma Roebertsen) (parallelsessie 2)

Het aanleren van de vaardigheid wetenschappelijk schrijven lijkt evident binnen de WO-bachelors. Ook binnen de UM-opleidingen Gezondheidswetenschappen en  Bio-Medische Wetenschappen staat deze vaardigheid nadrukkelijk in de bacheloreindtermen genoemd. Echter uit evaluaties blijkt dat veel studenten in het derde jaar niet voldoende in staat zijn  een bachelorthesis te schrijven.
Sinds 3 jaar wordt binnen deze twee UM-opleidingen gewerkt aan een wetenschappelijk schrijflijn die geïntegreerd wordt in de reguliere blokken. Uitgangpunten bij deze schrijflijn zijn: 4CI/D model (Merriënboer) en zelfreflectie van studenten.
In april/ mei 2013 heeft onder 500 eerste jaar een evaluatie van de schrijflijn  plaats gevonden.
In deze workshop wordt de opzet en ervaringen met deze schrijflijn kort gepresenteerd, waarin aandacht voor de volgende knelpunten:

  • Verschillen in kwaliteit van feedback door beoordelende docenten.
  • Verschillen in eisen die verschillende docenten stellen binnen eenzelfde studiejaar.
  • Verschillen in opvattingen van studenten over belang van wetenschappelijk schrijven.
  • Weerstand bij docenten voor het geven van digitale feedback.

Daarna volgt in subgroepen discussie over enkele van de genoemde knelpunten en hoe hier mee om te gaan als onderwijsadviseur/docenttrainer.

3. Internationalisering en samenwerking (Daan Romein/RUG) (parallelsessie 3)

Binnen het U4 project (samenwerking tussen Gent, Goettingen, Uppsala en Groningen) heb ik een 3 daagse workshop gehouden samen met collega’s van Uppsala over internationalise­ring van onze universiteiten op verschillende niveaus en samenwerking tussen de instituten. Graag wil ik laten zien wat we hiermee bereiken
15.30 uur (plenair), Harry v.d. Wouw/TUE

Up-date certificering trainers

Sinds 2008 kunnen universitaire docenten in Nederland een bewijs voor hun didactische competenties behalen. Dat doen universiteiten met als doel de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Deze docenten worden veelal opgeleid door trainers van universitaire onderwijskundige centra. Veel trainers vinden het een goed idee om ook de kwaliteit van die opleidingen te verhogen en/of borgen door deze trainers te certificeren. En hen daarmee ook in de gelegenheid te stellen hun competentie aan te tonen. Enige tijd is een aantal leden van de SOP bezig geweest profielen te formuleren waaraan een gecertificeerde trainer en een onderwijsadviseur zouden moeten voldoen. Deze profielen zijn voorgelegd aan het bestuur van de EHON met het voorstel een certificeringsprocedure te bedenken en de profielen uit te proberen. Het bestuur heeft dit voorstel in beraad. Vandaag de laatste stand van zaken.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Plaats een reactie

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Meer lezen